Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti fgFORTE s.r.o.
 

Preambule

1) Společnost fgFORTE s.r.o., IČ: 269 16 363, se sídlem v Kroměříži, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45219 (dále také jako „prodávající“) se zabývá mimo jiné výrobou rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén.

2) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) se použijí podpůrně pro úpravu smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v případě uzavření kupní smlouvy na dodánízboží dodávaného prodávajícím kupujícímu. Tyto VOP se nepoužijí pouze v případě, kdy je jejich použití smluvně výslovně vyloučeno.

3) Tyto VOP se řídí ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., NOZ.

4) Je-li dále v textu VOP používán pojem „smlouva“ nebo „kupní smlouva“, rozumí se tím nejen písemná kupní smlouva, ale taktéž každá prodávajícím akceptovaná objednávka kupujícího na dodání zboží (ústní kupní smlouva).

I. Platnost

1) Ustanovení těchto VOP jsou pro smluvní strany smlouvy závazná v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodnou jinak. 

II. Objednávka, uzavření smlouvy

1) Objednávka zákazníka (kupujícího) je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

2) Kupní smlouva je uzavřena okamžikem bezvýhradné akceptace objednávky kupujícího

prodávajícím. Pokud prodávající neakceptuje objednávku kupujícího bezvýhradně, je za okamžik uzavření kupní smlouvy považován okamžik doručení potvrzení kupujícího o odsouhlasení protinávrhu prodávajícího.

3) Objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

a) identifikační údaje kupujícího (firma, sídlo, IČ, DIČ)

b) informace o bankovním spojení kupujícího

c) jméno a podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího

d) jednoznačné určení zboží (výrobku), provedení, množství a ostatní požadavky

e) místo dodání zboží, popř. požadavek na způsob dopravy

f) termín dodání zboží

3) Objednávku lze učinit písemně na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího.

4) Prodávající na základě uzavřené smlouvy dodá kupujícímu zboží určené jednotlivě nebo co do množství a druhu a převede na něho vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu zboží.

5) Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP a projevuje s jejich obsahem bezvýhradný souhlas.

III. Dodání zboží

1) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí, že místem dodání zboží je místo sídla prodávajícího dle doložky INCOTERMS 2010 EXW (Ex works).

2) Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu v den, který je ve smlouvě sjednán, nebo určen jiným způsobem stanoveným ve smlouvě; není-li takový den sjednán, kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě určena. Není-li lhůta pro dodání zboží určena smlouvou, dodá prodávající zboží kupujícímu na jeho písemnou výzvu, a to ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu dodání zboží.

3)Prodávající je oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách. Kupující je povinen dílčí plnění od prodávajícího přijmout.

4) Je-li smlouvou dohodnuto, že zboží bude kupujícímu dodáno po částech (dílčí plnění), není kupující oprávněn odstoupit od smlouvy pro prodlení prodávající s dodáním dílčí části zboží.

5) Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu obvyklým způsobem pro takové zboží v obchodním styku, který je potřebný k uchování a ochraně zboží. Není-li dohodnuto jinak, je zboží baleno pro přepravu nákladním automobilem. Použitý obalový a fixační materiál se vracejí prodávajícímu, je-li to výslovně smlouvou ujednáno.

6) Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

IV. Cena

1) Kupní cena je stanovena v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách. Kupní cena zboží je smluvními stranami sjednána smlouvou a vychází z individuální kalkulace cen zboží dle cenové nabídky prodávajícího platné ke dni uzavření smlouvy, není-li kupní cena zboží sjednána odkazem na aktuálně

platný ceník prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn své ceníky měnit s ohledem na vývoj cenové hladiny zboží. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho uveřejnění na webových stránkách prodávajícího.

2) Ke kupní ceně zboží bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných právních předpisů. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží spolu s daní z přidané hodnoty ve výši dle obecně závazného právního předpisu účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Kupující bere na vědomí, že obecné jmenovitě neadresované nabídkové ceníky prodávajícího a ceny zboží uvedené v reklamních materiálech prodávajícího jsou cenami orientačními a nejsou pro prodávajícího závazné, nestanou-li se na základě výslovné dohody smluvních stran závaznými jako součást uzavřené smlouvy.

4) Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

5) Neuhradí-li kupující kupní cenu zboží ve lhůtě splatnosti příslušné faktury a neuhradí-li ji ani v dodatečné lhůtě sedmi kalendářních dní následujících po splatnosti příslušné faktury, je prodávající oprávněn od příslušné smlouvy odstoupit. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží dodané na základě uzavřené smlouvy v místě sídla prodávajícího ihned po odstoupení prodávajícího od smlouvy, nejpozději však do 5 kalendářních dnů po doručení odstoupení prodávajícího od příslušné smlouvy kupujícímu. V případě prodlení kupujícího s vrácením zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za každý započatý kalendářní den prodlení s vrácením zboží smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

V. Splatnost ceny a platební podmínky

1) Kupní cenu zboží je kupující povinen zaplatit na základě doručené faktury (daňového dokladu), splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího vystavení, nebude-li ve smlouvě sjednáno jinak. Faktura je považována za výzvu k zaplacení kupní ceny zboží a může mít formu faktury - daňového dokladu nebo zálohové faktury; v takovém případě po předání zboží doručí prodávající kupujícímu doklad o zdanitelném plnění-fakturu s výzvou k zaplacení případného doplatku kupní ceny.

2) Pří prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny.

3) Kupující bere na vědomí, že dostane-li se do prodlení se zaplacením kupní ceny zboží, je

prodávající oprávněn pozastavit dodání dosud nedodaného zboží, a to ze všech kupních smluv uzavřených s kupujícím, do doby úplného vyrovnání všech splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu, aniž by to znamenalo porušení uzavřených smluv prodávajícím, aniž by to znamenalo prodlení prodávajícího s dodáním zboží a aniž by kupujícímu vzniklo právo na odstoupení od takové smlouvy.

4) Úhrada kupní ceny zboží bude kupujícím provedena bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě nebo doručené faktuře, nebude-li dohodnuto jinak. Za den zaplacení se považuje den připsání peněžité částky na bankovní účet prodávajícího, nebo složení peněžité částky odpovídající kupní ceně zboží do pokladny prodávajícího v jeho sídle.

5) Daňový doklad (faktura) bude vystaven a kupujícímu zaslán v elektronické podobě na

elektronickou adresu kupujícího, nebude-li sjednáno jinak. Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně souhlasí s využitím daňového dokladu v elektronické podobě.

VI. Vady zboží

1) Prodávající odpovídá za vady zboží, které má dodané zboží v okamžiku, kdy na kupujícího přešlo nebezpečí škody na zboží. Prodávající odpovídá za vadu zboží, jež vznikne po době, kdy nebezpečí škody na zboží přešlo na kupujícího, jestliže vada zboží byla způsobena porušením povinností prodávajícího.

2) Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží.

3) Nebude-li smlouvou sjednáno jinak, poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží, a to záruku za jakost staničních baterií v délce trvání 12 měsíců, záruku za jakost trakčních baterií v délce trvání 12 měsíců, záruku za jakost nabíjecích přístrojů v délce trvání 12 měsíců a záruku za jakost ostatního zboží nabízeného a dodávaného prodávajícím kupujícímu v délce 6 měsíců. V případě, že prodávající bude provádět u kupujícího servis jím dodaného zboží, poskytne prodávající na základě zvláštní dohody kupujícímu prodlouženou záruku za jakost zboží, a to v závislosti na typu produktu (zboží). Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Kupující bere uzavřením smlouvy na vědomí, že pokud je předmětem koupě jakýkoliv akumulátor, nevztahuje se záruka na spotřebování kapacity (vycyklování) akumulátoru.

4) Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly v důsledku neodpovídajícího způsobu

užívání, neodbornou údržbou, neodborným zásahem jiného servisního technika než autorizovaného servisního technika prodávajícího, či nedodržením pokynů prodávajícího k údržbě a obsluze zboží (záruční list/návod k obsluze).

5) Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, dále nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

6) Nevyplývá-li z obsahu smlouvy něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající povinen dle smlouvy odeslat zboží, běží záruční doba ode dne doručení zboží do místa určení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

7) Nároky z vad zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

1) Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

VIII. Výhrada vlastnictví

1) Kupující nabude vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

IX. Nebezpečí škody na zboží

1) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

2) Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží, avšak prodávající není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Skutečnost, že prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému zboží, nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.

3) Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

X. Ostatní ujednání

1) Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č.89/2012 Sb., NOZ, nebo jiným aktuálně platným a účinným právním předpisem ČR.

2) Právní vztahy vzniklé z uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí uzavřenou smlouvou, těmito VOP, návodem na údržbu a používání zboží.

3) Prodávající a kupující se dohodli, že všechny spory vyplývající z uzavřené smlouvy a spory s uzavřenou smlouvou související budou řešeny přednostně dohodou. V případě, že nebude smírné vyřízení možné, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího zcizovat zboží dodané prodávajícím mimo ČR, v případě porušení této povinnosti je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% z ceny zboží z původní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

2) Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a souhlasí s nimi.

3) Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré smlouvy uzavřené mezi prodávající a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak.

4) Kupující se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v přímé souvislosti se smlouvou uzavřenou s prodávajícím.

5) Aktuální znění VOP je uveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje kupujícího formou uveřejnění aktualizovaných VOP na svých webových stránkách s datem, od kterého změny nabývají platnosti. Nabytím účinnosti nových VOP pozbývají stávající VOP platnosti.

6) Tyto VOP nabývají platnosti dnem jejich podpisu účastníky.

 

Prodávající, místo, datum, podpis                               Kupující, místo, datum, podpis

img+420 571 891 141

Projekty podporované z fondů EU

Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022

Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím