Výzkum a vývoj

fgFORTE s.r.o. se dlouhodobě zaměřuje na výzkum, vývoj a přechod k novým technologiím. V této oblasti je naše společnost aktivní již řadu let, během kterých se opakovaně potvrzuje, že tento směr je správný. I proto je jedním z našich cílů trvalá orientace na navrhování a realizace energetických a napájecích systémů. Díky rozsáhlým zkušenostem a odpovědnému přístupu jsme nositelem oborového know-how a věříme, že naše dlouhodobé napojení na vzdělávací systém je správný směr. Proto se snažíme o to, aby budoucnost naší firmy byla úzce spojena s odbornými edukativními aktivitami.

Aktuálně prováděná výzkumná činnost

Téma: Bezuhlíkový hybridní energetický systém s akumulací pracující jako aktivní prvek elektrizační soustavy

Cíl: Cı́lem projektu je výzkum a experimentálnı́ vývoj hybridnı́ho energetického systému (HS) se specifickými vlastnostmi - jedná se o optimálnı́ využitı́ vyrobené elektrické energie v mı́stě instalace se současnou možnostı́ aktivnı́ podpory sı́tě ovládané z úrovně dispečerského řı́zenı́. Dále budou upraveny použı́vané komunikačnı́ protokoly mezi jednotlivými prvky HS a proveden návrh opatřenı́ pro připojovánı́ a provoz těchto systémů s pravidly EU a platné vyhlášky o připojení zdrojů do ES.

Období: 2017-2019

Spolupracující instituce: Vysoké učení technické v Brně

img+420 571 891 141

V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.

Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím